Privacyverklaring Boerennatuur Vlaanderen

Deze website wordt beheerd door Boerennatuur Vlaanderen, Diestsevest 40 te 3000 LEUVEN. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving kan u terecht op bovenstaand adres of op het e-mailadres info@boerennatuur.be.

Boerennatuur Vlaanderen vindt de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Met deze privacyverklaring willen we u informeren over het beleid van Boerennatuur Vlaanderen aangaande de verwerking van persoonsgegevens die u via onze website of in het kader van onze activiteiten aan ons verstrekt.

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd, bv. naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van leden of wijzigingen in de wetgeving. We raden u dan ook aan om deze privacyverklaring regelmatig na te kijken. Belangrijke wijzigingen zullen via onze website worden aangekondigd.

Deze eerste versie van de privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 12/06/2020.

1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de activiteiten van Boerennatuur Vlaanderen, waaronder de diensten die zij aanbiedt via haar website (https://www.boerennatuur.be/).

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Boerennatuur Vlaanderen is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat Boerennatuur Vlaanderen bepaalt voor welke doeleinden en met welke middelen uw persoonsgegevens worden verwerkt. Boerennatuur Vlaanderen is een vereniging zonder winstoogmerk met ondernemingsnummer 0849 422 565, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 3000 Leuven, Diestsevest 40.

Daarnaast verzamelen en bewaren ook de agrobeheergroepen, hierna genoemd als lokale afdelingen, van de Boerennatuur Vlaanderen gegevens van leden en van niet-leden in het kader van hun plaatselijke activiteiten (bv. infovergaderingen, demomomenten en opleidingen etc.). Voor het beheer van de lokale gegevensbestanden treden de lokale afdelingen zelf op als verwerkingsverantwoordelijke. Meer informatie over de gegevensverwerkingen op lokaal niveau kan je opvragen bij de voorzitter van de afdeling.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij over u?

Wij verzamelen uw persoonlijke informatie op drie manieren:

1. Door u bezorgde informatie
Wanneer u bepaalde diensten of producten wilt ontvangen, (spontaan) solliciteert, wilt deelnemen aan wedstrijden/campagnes of diensten aanvraagt waarvoor een registratie is vereist (zoals o.m. de ontvangst van onze nieuwsbrief, de formulieren om lid te worden of om contact op te nemen) kunnen wij u vragen om bepaalde persoonsgegevens mee te delen.

In dat geval verzamelen wij meestal gegevens zoals uw aanspreektitel, uw voornaam, familienaam, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, beroep, lidnummer en interesses.

U garandeert dat de gegevens die u aan Boerennatuur Vlaanderen meedeelt u toebehoren, of althans dat u toestemming heeft om ze te gebruiken en aan Boerennatuur Vlaanderen mee te delen. Boerennatuur Vlaanderen kan u de toegang tot haar website of delen daarvan ontzeggen, tijdelijk of definitief, wanneer u gebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming.

2. Gegevens verkregen van lokale afdelingen
Wanneer onze lokale afdelingen gegevens verzamelen in het kader van hun plaatselijke activiteiten, dan kunnen zij gegevens van nieuwe leden doorgeven die we dan verwerken in onze centrale ledendatabank. Lokale afdelingen kunnen ons eveneens gegevens bezorgen van leden en niet-leden in verband met hun deelname aan activiteiten, zoals bv. informatievergaderingen.

In dat geval verzamelen wij meestal gegevens zoals uw naam, voornaam, adresgegevens, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, waar u lid wenst te worden en uw interesses.

3. Automatisch verkregen informatie
Wanneer u op onze website surft, verzamelen we door middel van cookies informatie over de webpagina’s die u bekijkt, de producten die u interesseren enz. Deze informatie identificeert u niet rechtstreeks, wat betekent dat wij aan de hand van de informatie van cookies niet kunnen zien wie u bent. We kunnen deze informatie wel samenvoegen met informatie die we van u hebben gekregen op het moment dat u ons deze bezorgt.

Hiervoor verwerken we gegevens zoals uw browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website bent gekomen, of waarlangs u die verlaat. Meer informatie hierover vindt u terug in onze Cookieverklaring.

4. Voor welke doeleinden en op welke basis verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Boerennatuur Vlaanderen verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • in het kader van het ledenbeheer en om u de voordelen van het lidmaatschap toe te kennen (zoals bv. de toegang tot onze ledenactiviteiten , etc.);
 • om uw vragen te beantwoorden en om informatie uit te wisselen;
 • om u op de hoogte te houden van onze activiteiten (zoals bv. via nieuwsbrieven, uitnodigingen, etc.);
 • om u de producten of diensten te leveren die u hebt gevraagd of waarvoor u zich heeft geregistreerd;
 • om uw deelname aan wedstrijden of campagnes te registreren;
 • in het kader van projecten, al dan niet in samenwerking met Innovatiesteunpunt vzw of andere partners waar we nauw mee samenwerken.
 • om u te informeren over het eigen aanbod aan producten en diensten of voor het personaliseren ervan;
 • om analyses en/of historisch onderzoek te verrichten ten einde de dienstverlening te verbeteren en beter aan te sluiten bij uw behoeftes;
 • om ledeninformatie uit te wisselen met onze lokale afdelingen;
 • om deelnemers aan nationaal ondersteunde activiteiten te informeren over onze actviteiten;
 • om u te contacteren in het kader van onze wervings- en selectiedoeleinden;
 • in het kader van de opmaak van een sponsor- of subsidiedossier;
 • in het kader van archivering in het algemeen belang op basis van de Archiefwet van 1955;
 • voor het technisch en functioneel management van onze website en om deze te verbeteren en te beveiligen tegen o.a. cyberaanvallen;

Afhankelijk van de dienst die we via onze website aan u verlenen of de activiteit die we organiseren, is de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd op:

 • uw toestemming gegeven door het invullen van het contactformulier, door de inschrijving op onze nieuwsbrief of door de deelname aan een wedstrijd/campagne. In deze gevallen heeft u altijd het recht om uw toestemming in te trekken (zie hierover meer onder punt 10 “Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?”).
 • uw verzoek om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst, bv. wanneer u ons uw (spontane) sollicitatie verzendt of informatie wenst te ontvangen i.v.m. het lidmaatschap of deelname aan een project.
 • de uitvoering van de overeenkomst, bv. in het kader van uw lidmaatschap of wanneer u deelneemt aan één van onze activiteiten.
 • wettelijke verplichtingen die desgevallend op Boerennatuur Vlaanderen rusten (bv. in het kader van subsidiëring).
 • de gerechtvaardigde belangen van Boerennatuur Vlaanderen, waaronder het beheren van onze website, het informeren van onze leden over onze activiteiten, het uitwisselen van informatie met onze lokale afdelingen, maar ook het identificeren en evalueren van sollicitanten voor een potentiële werkgelegenheid en het bijhouden van een wervingsreserve.
  Hoewel de website van Boerennatuur Vlaanderen over het algemeen niet gericht is op minderjarigen, streven wij ernaar alleen persoonsgegevens te verwerken van minderjarigen die de leeftijd van 13 jaar nog niet hebben bereikt indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

5. Met wie delen wij uw gegevens?

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden die onder punt 4 van deze privacyverklaring worden beschreven. Met deze partijen maken wij de nodige afspraken om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Hun toegang is beperkt tot de mate waarin die nodig is voor de uitoefening van hun functie of opdracht.

In de volgende gevallen delen wij (bepaalde van uw) persoonsgegevens aan derde partijen mee:

 • de lokale afdelingen van Boerennatuur Vlaanderen: de secretaris van elke lokale afdeling (en/of de verantwoordelijke voor de ledenadministratie en zijn back-up) kan indien gewenst de nodige informatie opvragen betreffende de leden die aangesloten zijn bij de lokale afdeling. Dit enkel en alleen voor interne administratieve doeleinden.
 • entiteiten die nauw verbonden zijn aan Boerennatuur Vlaanderen, zoals Boerenbond vzw, Innovatiesteunpunt vzw, Werkers vzw, Werkers cvba, AgroCampus vzw en in kader van projecten met andere organisaties
 • bepaalde verwerkers die in opdracht van ons handelen, zoals bv. druk-, verzendings-, marketing- en communicatiebedrijven.
 • IT-dienstverleners die technische ondersteuning bieden.
 • advocaten, adviseurs of verzekeraars: in bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan advocaten, externe adviseurs of verzekeraars als dat noodzakelijk zou blijken om onze belangen in rechte te verdedigen, om advies te verlenen of ingeval van diefstallen of ongelukken tijdens één van onze activiteiten.
 • overheden: afhankelijk van de situatie, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens zullen doorgeven aan politionele, justitiële of andere toezichthouders indien wij menen dat een wet, reglement, of een ander wettig verzoek of bevel ons daartoe verplicht.

6. Verwerkt Boerennatuur Vlaanderen uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?

Boerennatuur Vlaanderen verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EER. Het is evenwel mogelijk dat dienstverleners die voor Boerennatuur Vlaanderen diensten uitvoeren uw persoonsgegevens buiten de EER verwerken. Wanneer dat gebeurt zorgen wij ervoor dat er een voldoende beschermingsniveau wordt voorzien, bv. door het sluiten van de standaardbepalingen van de Europese Commissie – artikel 46 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)), of dat er andere garanties voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn.

Als u hierover vragen heeft of meer informatie wenst te bekomen kan u een gedagtekend en ondertekend verzoek sturen naar Boerennatuurvlaanderen, Diestsevest 40 – 3000 Leuven.

7. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die Boerennatuur Vlaanderen verzamelt worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard. Bovendien hebben alleen bepaalde personen in dienst van Boerennatuur Vlaanderen toegang tot uw persoonsgegevens.

Verder zien wij erop toe dat dienstverleners die namens ons persoonsgegevens verwerken zelf ook steeds de nodige beveiligingsmaatregelen nemen.

Ondanks deze maatregelen moet u zelf voorzichtig zijn met het opslaan en/of delen van uw inloggegevens, vooral wanneer u verbinding maakt via onbeveiligde of openbare netwerken.

8. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Boerennatuur Vlaanderen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en houdt bij het bepalen van de bewaarduur rekening met de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Gegevens van onze leden bewaren we minstens zolang zij lid zijn bij ons en gedurende 10 jaar daarna.

Daarnaast kan Boerennatuur Vlaanderen gegevens ook bewaren in het kader van archivering in het algemeen belang op basis van de Archiefwet van 1955.

9. Wat met links naar andere websites en sociale media?

De website van Boerennatuur Vlaanderen kan referenties (bv. via hyperlinks) naar andere websites bevatten, die door andere bedrijven of door sociale media worden aangeboden. Boerennatuur Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die websites. Evenmin is deze privacyverklaring op die websites van toepassing.

Als u inhoud van op onze website via sociale media deelt, zullen uw persoonsgegevens voor de gebruikers van die sociale media zichtbaar zijn. Boerennatuur Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die sociale media. Evenmin is deze privacyverklaring op die sociale media van toepassing.

10. Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?

U heeft een aantal rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Sommige van die rechten hebben een heel specifiek toepassingsgebied of zijn aan bijzondere voorwaarden of uitzonderingen onderworpen.

U heeft vooreerst het recht om kosteloos toegang te vragen tot de persoonsgegevens die door Boerennatuur Vlaanderen worden verwerkt, om ze te laten verbeteren of om u te verzetten tegen de verwerking ervan in het algemeen en tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden in het bijzonder.

Verder heeft u het recht op gegevenswissing of beperking van de verwerking, evenals het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om niet te worden onderworpen aan profilering.

Indien de verwerking van uw gegevens op toestemming is gebaseerd, heeft u eveneens te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking van uw toestemming.

U kunt Boerennatuur Vlaanderen laten weten als u niet langer wenst op de hoogte gehouden te worden van het eigen producten- en dienstenaanbod. Dit kan telkens via de ‘uitschrijflink’ die zich onderaan elke elektronische communicatie bevindt.

Verzoeken tot uitoefening van uw rechten kan u kosteloos via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag met bewijs van uw identiteit per post (Boerennatuur Vlaanderen, Diestsevest 40, 3000 Leuven) of per e-mail (info@boerennatuur.be) aan Boerennatuur Vlaanderen te richten.

Overeenkomstig artikel 77 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u eveneens het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid, in België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit. U kan deze contacteren via contact@apd-gba.be.

11. Hoe kan u ons contacteren?

Als u verdere vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds contact opnemen:

 • via e-mail naar info@boerennatuur.be
 • per post naar Boerennatuur Vlaanderen, Diestsevest 40 te 3000 Leuven
 • per telefoon op het nummer 016 28 64 64.