Organisatie

  1. Home
  2. Organisatie

Boerennatuur Vlaanderen is de toonaangevende organisatie voor agrarisch landschaps- en natuurbeheer in Vlaanderen.  Onze organisatie werd opgericht als resultaat van een project op initiatief van Boerenbond, in samenwerking met WERKERS in aanneming, VLM en ANB.  Boerennatuur Vlaanderen biedt zijn expertise aan, bijvoorbeeld via een advies op maat, aan alle landbouwers die individueel of in groep (agrobeheergroepen) aan agrarisch landschaps- en natuurbeheer willen werken.  De laatste jaren hebben we ook meer aandacht voor milieu- en klimaat-gerelateerde onderwerpen.  Zo willen we ons ontplooien tot dé organisatie die landbouw en natuur verbindt.

Benieuwd wat we zoal doen? Neem dan zeker een kijkje op onze project-pagina.

Onze missie

Boerennatuur Vlaanderen werkt aan een landbouw in Vlaanderen die een positieve impact heeft op natuur, milieu en klimaat én economisch rendabel is.

We verenigen en ondersteunen alle landbouwers die hieraan willen meewerken en stimuleren hen om samen te werken met collega’s en andere actoren.

We initiëren haalbare en innovatieve systeembenaderingen die bijdragen tot een duurzamere landbouwsector en multifunctioneel landgebruik.

We bouwen een expertisecentrum uit als basis voor onze adviesverlening en dragen bij tot beleidsontwikkeling die de implementatie van agro-ecologische praktijken faciliteert.

Onze visie

Boer en natuur met elkaar verbinden

Met Boerennatuur streven we ernaar om de synergiën tussen landbouw en natuur te versterken. We werken daarbij zoveel mogelijk geïntegreerd en trachten kringlopen te sluiten. Het begrip boerennatuur dient dan ook breed begrepen te worden, als een samengaan van biodiversiteit, bodem, water, landschap en klimaat.

Ecologie en economie met elkaar verbinden

We ondersteunen landbouwers bij het realiseren van een positieve impact op natuur, milieu en maatschappij. We streven ernaar deze maatschappelijke dienstverlening in te bedden in economische verdienmodellen (waaronder publieke financiering) zodat de landbouwers deze praktijken ook op langere termijn kunnen blijven bestendigen. ​We werken mee aan de ontwikkeling en toepassing van ecologische oplossingen die ook een economische meerwaarde creëren.

We zetten o.a. in op  functionele agrobiodiversiteit die ecosysteemdiensten levert aan de landbouw.  ​

Boeren met elkaar verbinden

Met Boerennatuur Vlaanderen willen we alle landbouwers verenigen die zich inzetten voor natuur, milieu en klimaat. ​

We doen dit op lokaal niveau met alle agrobeheergroepen die we onder de vleugels hebben. Zij zijn een belangrijke hoeksteen van onze organisatie, die we verder willen uitbouwen. Door gebiedsgericht samen te werken op landschapsniveau en met gepaste begeleiding kunnen meer resultaten geboekt worden en kan er ook efficiënter gewerkt worden (delen van kennis, machines, taken,….). ​

Daarnaast willen we ook individuele landbouwers de mogelijkheid geven om zich bij onze vereniging aan te sluiten. Door hen bij de organisatie te betrekken kunnen we hen ondersteuning bieden en ons draagvlak vergroten. Op termijn kunnen dergelijke lokale kiemen ook uitgroeien tot nieuwe agrobeheergroepen.

Boeren en andere actoren met elkaar verbinden

Met Boerennatuur Vlaanderen willen we samenwerken met alle actoren op het platteland die kunnen helpen bij de realisatie van onze doelstellingen. We reiken expliciet de hand uit naar anderen om samen te zoeken naar oplossingen om ecologie en economie op het platteland met elkaar te verzoenen.

Boeren en maatschappij met elkaar verbinden

Landbouwers kunnen meer dan voedsel produceren, ze leveren ook heel wat maatschappelijke diensten. We willen landbouwers terug herstellen in hun rol als landschapsbouwer en zo de maatschappelijke erkenning hiervoor verhogen. ​

We ondersteunen landbouwers om een voortrekkersrol te spelen bij de realisatie van natuur- en milieudoelstellingen in agrarisch gebied. We ijveren bij het beleid om de mogelijkheden te genereren om die verantwoordelijkheid te kunnen opnemen. ​

Door het initiatief vanuit de sector zelf te nemen en te ondersteunen versnelt de draagvlakvorming en het vinden van haalbare en effectieve oplossingen, die de realisatie van natuur- en milieudoelstellingen inpasbaar maken in een economische landbouwbedrijfsvoering.

Onderzoek, beleid en praktijk met elkaar verbinden

Kennisopbouw en –uitwisseling rond agrarisch natuur- en landschapsbeheer vormen de basis voor een deskundige begeleiding en advisering van (groepen van) landbouwers en andere actoren waarmee we samenwerken. We willen daarbij de brug slaan tussen landbouw en natuur enerzijds en tussen beleid, onderzoek en praktijk anderzijds.

Ontmoet ons team

Bart Schoukens

Secretaris

016 28 64 32
bart.schoukens@boerennatuur.be

Sven Defrijn

Adviseur agronatuurbeheer

016 28 64 19
sven.defrijn@boerennatuur.be

Fien Verbruggen

Projectcoördinator

0474 94 17 90
fientje.verbruggen@boerennatuur.be

Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant

Landschap

Maarten Raman

Projectcoördinator

0473 22 40 65
maarten.raman@boerennatuur.be

Oost-Vlaanderen, Antwerpen

Water

Bodem

Steve Meuris

Projectcoördinator

016 28 64 55
steve.meuris@boerennatuur.be

Limburg

Water

Jerome Rops

Regiocoördinator

0470 22 64 73
jerome.rops@boerennatuur.be

Limburg

Bodem

Biodiversiteit

Joost-Pim Balis

Regiocoördinator

016 28 64 28
joostpim.balis@boerennatuur.be

Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen

Landschap

Bodem

Korneel Verslyppe

Regiocoördinator

0470 36 31 01
korneel.verslyppe@boerennatuur.be

West-Vlaanderen

Biodiversiteit

Leen Vervoort

Regiocoördinator

0496 40 60 66
leen.vervoort@boerennatuur.be

Antwerpen

Landschap

Bodem

Mathias D’Hooghe

Regiocoördinator

0473 38 48 74
mathias.dhooghe@boerennatuur.be

Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant

Biodiversiteit

Versterk ons team

Regiocoördinator Oost-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen
Meer info

Heb je nog vragen of kunnen we je met iets helpen?

Neem gerust contact met ons op

Menu