Agroforestry in West-Vlaanderen

Thema

Landschap, Biodiversiteit, Bodem

Gebied

West-Vlaanderen

Status

Actief
02/07/2021 - 30/06/2023

Projectomgeving

PDPO-Omgevingskwaliteit
Contactpersoon

Korneel Verslyppe
0470 36 31 01
korneel.verslyppe
@boerennatuur.be

Doelstellingen

Agroforestry wordt steeds vaker gezien als deeloplossing voor de vele uitdagingen waar de moderne landbouw voor staat. Het inpassen van bomen op een landbouwperceel verhoogt de veerkracht van onze landbouwbedrijven en claimt een positieve impact op bodem, water, biodiversiteit en klimaat. De interesse binnen de landbouwsector neemt voelbaar toe, maar voorlopig vertaalt dit zich (nog?) niet in een sterk stijgend areaal in Vlaanderen. Inagro, Boerennatuur Vlaanderen en Katholieke Hogeschool Vives Zuid gingen recent van start met een project dat ijvert naar een stijging van het areaal agroforestry in West-Vlaanderen op de lange termijn.

Lees meer

Om dit te bekomen zetten we in op de 3 aspecten.

1. Cijfermatige onderbouwing van de impact van agroforestry op perceel, ecosysteemdiensten en bedrijfsvoering

Concreet starten we met een lange termijn opvolging van enkele recent aangeplante agroforestry-percelen in West-Vlaanderen. De impact van bomen laat zich pas voelen na enkele jaren. We kijken onder andere naar het effect van bomen op de bodem (vruchtbaarheid, bodemleven, structuur,…), waterhuishouding, microklimaat (temperatuur, wind, schaduwwerking), tussenteelten (kwaliteit, opbrengst) en algemene bedrijfsvoering. Tegelijk volgen we ook de gezondheid van de bomen in deze systemen op. Beter inzicht op deze lange termijn impact zal telers helpen bij hun keuze om al dan niet met agroforestry aan de slag te gaan of bij hun keuze van teeltcombinaties.

2. Optimale praktische en financiële ondersteuning van agroforestry-boeren

Via de uitbouw een West-Vlaamse kerngroep van agroforestry-telers mikken we op een efficiënte onderlinge kennisuitwisseling tussen landbouwers afgestemd op de specifieke regionale context. Telers van deze kerngroep zitten meteen ook op de eerste lijn om noden op vlak van praktische, financiële en beleidsmatige ondersteuning te duiden. Deze input is bepalend voor de uitwerking van een provinciaal dienstenaanbod rond agroforestry. Daar zullen telers terecht kunnen voor de nodige ondersteuning bij aanleg, beheer en vermarkting van het agroforestry-perceel. Hierbij gaan we aanvullend te werk op de reeds bestaande bedrijfsbegeleiding bij aanplant vanuit het Consortium Agroforestry Vlaanderen.

3. Verhogen draagvlak binnen de sector en daarbuiten

Een beter zicht op de lange termijn impact van agroforestry zal zeker al helpen om het draagvlak binnen de landbouwsector op te krikken. Maar daarnaast willen we er ook voor zorgen dat onze landbouwers van morgen op de hoogte zijn van de kansen en uitdagingen verbonden aan dit teelsysteem. We werken daarom een lespakket uit dat het landbouwonderwijs toelaat om hun studenten zowel met de theorie als praktijk van agroforestry kennis te laten maken.

Aangezien landbouw sterk gestuurd wordt door de markt, vestigen we ook de nodige aandacht op de burger en consument. We laten hen zowel op het veld als daarnaast uitgebreid kennismaken met agroforestry en de inspanningen die deze telers hiermee leveren op vlak van klimaat en biodiversiteit. Een verhoogde appreciatie door de consument zien we eveneens als een belangrijke drijfveer zijn voor landbouwers om met deze klimaatrobuuste praktijk aan de slag te gaan.

Projectpartners

Realisaties

Met steun van

Dit initiatief kadert binnen PDPO-project ‘Agroforestry in West-Vlaanderen’ en wordt mogelijk gemaakt met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, www.vlaanderen.be/pdpo