Thema

Bodem

Gebied

Vlaams-Brabant

Status

Afgelopen
01/04/2020 - 31/03/2022

Projectomgeving

Landbouw-Natuur op zoek naar een win-win
Contactpersoon

Joost-Pim Balis
016 28 64 28
joostpim.balis
@boerennatuur.be

Doelstellingen

De natuurlijke koolstofkringloop is volledig uit balans; dagelijks pompen we grote hoeveelheden CO2 de lucht in, met alle (on)gekende gevolgen van dien. De landbouwsector is deels oorzaak en slachtoffer. Daarnaast biedt ze echter ook een mogelijke oplossing voor deze klimaatproblematiek.

Dit project wil landbouwers stimuleren en ondersteunen om koolstofopslag te integreren als een belangrijk onderdeel van hun bedrijfsvoering. Zo werken we (1) een ‘menukaart’ en (2) vergoedingssystematiek uit voor koolstofopslag op landbouwbedrijven. Daarnaast bieden we ook (3) koolstofbedrijfsplannen aan op maat van een landbouwbedrijf en (4) verkennen we mogelijke financieringsbronnen zowel bij geïnteresseerde bedrijven die hun CO2-uitstoot willen compenseren als (toekomstige) subsidiemogelijkheden bij overheden. Tenslotte willen we de cirkel sluiten door ook samen met een aantal landbouwers (5) maatregelen aan te leggen en op te volgen op terrein.

Lees meer

Wetenschappers becijferden dat een verhoging van 2°C immense (onomkeerbare) gevolgen met zich meebrengt voor mens en milieu. Om onder die drempel te blijven, moet de wereld niet alleen de uitstoot van CO2 drastisch beperken, maar ook op zoek gaan naar manieren om de aanwezige CO2 uit de lucht te halen. De beste manier om dit te doen is niet met technisch hoogstaande snufjes, maar via planten koolstof uit de lucht fixeren volgens het proces van fotosynthese. Meer en meer bedrijven beginnen dit in te zien en gaan tevens op zoek naar duurzame mogelijkheden om hun CO2-uitstoot te compenseren. Naast de investering in o.a. de aanplant en het behoud van (tropische) bossen, zijn er ook potenties in Vlaanderen. Bij ons is het creëren van bossen niet zo evident, hiervoor kijkt men nogal makkelijk naar landbouwgronden. Diezelfde landbouwgronden kunnen echter ook aangewend worden om CO2 uit de lucht te capteren en op te slaan als koolstof in de bodem, mits doordachte landbouwkundige maatregelen. Veel van deze koolstofopslag-praktijken (ook wel ‘carbon farming’ genoemd) komen ook biodiversiteit, landschapsontwikkeling en –behoud ten goede.

De mogelijkheid om CO2 te capteren geeft het landschap een ‘nieuwe’ waarde die mogelijks ook financieel gevaloriseerd kan worden. Dit kan m.a.w. een nieuwe boost betekenen voor de versterking, het behoud en het beheer van ecologisch waardevolle landschapselementen. Daarnaast leidt verhoging van het koolstofgehalte tot een betere bodemstructuur en waterhuishouding waardoor ze tevens robuuster gemaakt wordt tegen klimaatveranderingen met een veerkrachtig duurzaam landbouwsysteem tot gevolg.

Dit project is een eerste verkennende fase waarin we de cirkel proberen sluiten op beperkte schaal. Er wordt gezocht naar een samenwerking met diverse (soorten van) koolstofinvesteerders (financierders) en diverse types landbouwers om het project van een breed draagvlak te voorzien.

 

WP1: Uitwerken van een menukaart en vergoedingssystematiek voor koolstofopslag op bedrijfsniveau

  • Kennisopbouw en –uitwisseling met initiatieven in andere regio’s
  • Uitwerken van een menukaart met verschillende acties met inschatting van de effectiviteit
  • Uitwerken van een vergoedingssystematiek voor koolstofopslag op landbouwbedrijven

WP2: Opmaak van koolstofbedrijfsplannen en uitvoering op terrein

  • 2.1. Opmaken van koolstofbedrijfsplannen in samenspraak met landbouwers
  • 2.2. Begeleiden van landbouwers bij uitvoering op terrein

WP3: verkennen mogelijkheden financieringsbronnen voor koolstofopslag

  • 3.1.  Zoeken naar een overleg met geïnteresseerde bedrijven die CO2-uitstoot willen compenseren
  • 3.2. Overleg met overheden i.v.m. creëren van een beleidskader en instrumenten voor ondersteuning koolstofmaatregelen bij landbouwers

WP4: Communicatie

  • 4.1. Organiseren van een demomoment op een landbouwbedrijf
  • 4.2. Artikels in landbouw- en andere pers, sociale media, nieuwsbrieven, webpagina

WP5: Projectcoördinatie en –administratie

Projectpartners

Boerennatuur Vlaanderen (promotor), Innovatiesteunpunt, Bodemkundige dienst van België, Rikolto

Menukaarten

Deze fiches kunnen enkel in de juiste context gebruikt worden.

Met steun van

Dit project is gesubsidieerd door de VLM, en op initiatief van VLM, ANB, Dep. Omgeving en Dep. Landbouw & Visserij.