Kortrijk: van beek tot bodem

Thema

Bodem, Water

Gebied

West-Vlaanderen

Status

Actief
01/01/2023 - 31/12/2025

Projectomgeving

Water+Land+Schap 2.0
Contactpersoon

Koen Verellen
+32 472 58 51 45
koen.verellen
@boerennatuur.be

Doelstellingen

Het project zet zich in om de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren en klimaatadaptatiemaatregelen te promoten in het zuiden van Kortrijk. Boerennatuur Vlaanderen is betrokken bij enkele acties:

 1. Stimuleren van een veerkrachtige land- en tuinbouw door proeven te doen met technieken die het organische stofgehalte in de bodem verhogen, namelijk het inwerken van houtsnippers van beheerde houtkanten en knotbomen, het zaaien van complexe mengsels van groenbemesters en het gebruik van bio-stimulanten;
 2. Tegengaan van verdroging door introductie van stuwen in het grachtenbeheer;
 3. Beheerovereenkomst op maat: aanleg van agro-ecologische bufferstroken in de jacht- en landbouwsector.
Lees meer

Daarnaast staan er nog andere acties op de planning:

 1. Terugdringen van bodemerosie door erosiebestrijdingsmaatregelen;
 2. Het plaatsen van dood hout (snoeiresten) in de waterlopen om zo meer biodiversiteit (micro-invertebraten) te bekomen en het water te vertragen zodat er meer kans is op infiltratie;
 3. Openleggen van ingebuisde beeksegmenten;
 4. Ontharding en oeververflauwing van grachten;
 5. Ruimte voor meer natte natuur;
 6. Uitbreiding van het “Airkoe”-project naar Kortrijk: het promoten van schaduwbomen voor weidedieren;
 7. Verbeteren van de oppervlaktewaterkwaliteit via decentrale waterzuivering;
 8. Verbeteren van de structuurkwaliteit van beken;
 9. Decentralisering van de waterzuivering.

Met Water+Land+Schap 2.0 pakken we wateroverlast en droogte aan in kader van Blue Deal. 16 gebiedsgerichte projecten en 8 systeeminnovaties gaan aan de slag. Er wordt op terrein samengewerkt aan een Water+Land+Schapsgebied dat klimaatschokken opvangt. Een goed werkend watersysteem, een aantrekkelijk landschap en klimaatrobuuste landbouw zijn daar de bouwstenen van. Meer informatie op www.vlm.be.​

Dit initiatief kadert binnen een programma van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) dat deel uitmaakt van de Blue Deal. De Blue Deal is een programma dat de Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Het programma bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik.

Projectpartners

Met steun van