Stuwviewer met impact

Thema

Water

Gebied

Limburg

Status

Actief
01/08/2022 - 31/07/2026

Projectomgeving

VLAIO LA
Contactpersoon

Steve Meuris
016 28 64 55
steve.meuris
@boerennatuur.be

Doelstellingen

Als één van de meest waterarme regio’s in Europa is Vlaanderen een gebied waar de strijd tegen waterschaarste en droogte een absolute prioriteit dient te zijn. Dit onderzoeksproject tracht een bijdrage te leveren om de Vlaamse landbouwsector weerbaarder te maken tegen de steeds toenemende effecten van de aangaande klimaatverandering. Door het strategisch plaatsen van regelbare stuwen in (de haarvaten van) het Vlaamse grachten- en bekenstelsel kan dit waterlopennetwerk fungeren als buffer- en infiltratiezone voor kostbaar hemel- en oppervlaktewater, wat mee een antwoord helpt bieden op de dalende Vlaamse grondwatertafels. Onder andere uit intensief overleg met waterbeheerders aan Nederlandse zijde blijkt dat Vlaanderen ten opzichte van Nederland achterop hinkt op de inzet van deze maatregel. Meerdere factoren dragen hiertoe bij, maar een cruciaal gegeven betreft het gebrek aan voldoende (over)zicht op het fijnmazig waterlopenstelsel in een bepaalde regio in combinatie met een gebrek aan kennis over waar precies op dit stelsel best stuwen kunnen worden geplaatst of welk stuwregime best gehanteerd wordt om wateroverlast te vermijden. Landbouwers hebben bovendien onvoldoende weet van de meerwaarde die het gebruik van stuwen voor hun bedrijf kan betekenen. In een notendop is het de bedoeling om binnen dit project:

  1. Een gebiedsdekkende kaart te maken voor de Kempen en de Vlaamse Zandstreek met daarop het fijnmazig waterlopenstelsel (kavel- en perceelsgrachten) met oog op het traceren van potenties voor stuwplaatsingen.
  2. In drie pilootgebieden aan impactmodulering te doen: wat wint een landbouwer met een stuw op een bepaalde locatie bij een bepaalde teelt en wat is de bijdrage aan de grondwatertafel.

De output van dit 4-jarig onderzoeksproject zal relevant zijn voor het Vlaamse waterconserveringsbeleid als geheel.

Projectpartners

Foto’s

Realisaties

Met steun van