Datum

Thema

Landschap, Biodiversiteit, Bodem, Water

Gebied

Leuven ,
Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Vlaanderen, West-Vlaanderen
Contactpersoon

Bart Schoukens
016 28 64 32
bart.schoukens
@boerennatuur.be

Wanneer?
Woensdag 01 juli 2020
13u00

Waar?
Heel Vlaanderen

Toegang?
nvt

Agrobeheercentrum Eco² is niet meer, vanaf 1 juli 2020 heten we Boerennatuur Vlaanderen.

In onderstaande perstekst lees je hoe we met onze naamsverandering landbouw en natuur in de toekomst nog meer willen verbinden.

Onze plannen voor een groots event met de minister, onthulling van onze nieuwe naam en interessante terreinworkshops hebben we gezien de corona-maatregelen jammer genoeg moeten opbergen. Toch willen we met onze naamsverandering ook een activiteit op terrein in de verf zetten. Zo heeft landbouwer Johan Felis in Dworp 4 bloemenstroken van in totaal 1 hectare ingezaaid op een perceel van 11 hectare. Lees meer in de onderstaande perstekst.

Lees hier de perstekst voor de landbouwpers

Agrobeheercentrum Ecokwadraat verandert van naam in Boerennatuur Vlaanderen. Dat werd beslist op de buitengewone Algemene Vergadering van de vzw op 23 juni. De nieuwe naam is het sluitstuk van een proces waarbij de missie en visie van de organisatie werden bijgesteld en verbreed. Door kennis, praktijken, mensen en verenigingen met elkaar te verbinden, wil ze haar slagkracht vergroten om meer ‘boerennatuur’ in Vlaanderen te realiseren. Ze reikt daarbij ook uitdrukkelijk de hand aan iedereen die wil meewerken aan deze doelstelling. Naast de ondersteuning van lokale agrobeheergroepen, kunnen vanaf nu ook individuele landbouwers toetreden tot de vereniging. Zo wil Boerennatuur Vlaanderen alle landbouwers verenigen en ondersteunen die zich inzetten voor natuur, milieu en klimaat binnen een economische bedrijfsvoering.

 

Bij de nieuwe naam hoort ook een vernieuwde website: www.boerennatuur.be, daarop wil de organisatie een platform bieden aan landbouwers die op zoek zijn naar kennis en inspiratie met betrekking tot agrarisch natuur-, bodem-, landschaps- en/of waterbeheer. Eigen projecten, maar ook initiatieven van partners, subsidiemogelijkheden, praktijkervaringen, aankondigingen van studie- en demomomenten, praktische tips bieden wegwijs aan landbouwers om zelf ook mee te werken aan meer boerennatuur in Vlaanderen. Landbouwers kunnen daarnaast ook (dankzij de erkenning vanuit KRATOS) een beroep doen op de vzw voor een gratis bedrijfsgericht advies rond biodiversiteit en zich ook kosteloos aansluiten bij de vzw om op de hoogte gehouden te worden van alle activiteiten.

Met een sterke naam en bijhorende communicatie-acties, wil de vereniging ook meer aandacht en erkenning creëren bij het bredere publiek voor de vele initiatieven die de landbouwers nemen ten behoeve van natuur en milieu. Bij een recente evaluatie onder de agrobeheergroepen, lokale samenwerkingen van landbouwers rond natuur, landschap, bodem of water, kwam deze vraag ook sterk naar voor. De landbouwers ervaren dat ze met een positief maatschappelijk project bezig zijn, maar hier nog te weinig erkenning voor krijgen van de burger.

De agrobeheergroepen, blijven een belangrijke hoeksteen van de organisatie, die de vereniging in de toekomst verder hoopt uit te bouwen. Door samen te werken op landschapsniveau kan meer impact gegeneerd worden op vlak van natuur en milieu en kan je ook veel efficiënter werken. “Zo hoeft niet elke landbouwer te investeren in dezelfde machines of ieder zijn eigen strook te maaien. Je kan kennis en ervaringen delen en onderling afspraken maken. Als groep, heb je ook meer toegang tot projecten, financiering, bijkomende vormingen etc.”  zegt André D’Eer, voorzitter van Boerennatuur Vlaanderen.

Daarnaast wil de vereniging ook, en dat is nieuw, individuele landbouwers de mogelijkheid geven om aan te sluiten.  “We zagen de voorbije jaren steeds meer vragen van landbouwers voor begeleiding en advisering op plaatsen waar soms nog geen agrobeheergroep actief is. Door hen bij de organisatie te betrekken kunnen we hen ondersteuning bieden en onze slagkracht vergroten. Op termijn kunnen dergelijke lokale kiemen mogelijks ook uitgroeien tot nieuwe agrobeheergroepen,” aldus Bart Schoukens, secretaris van Boerennatuur Vlaanderen.  

De organisatie werkt vandaag al samen met tal van overheden, verenigingen en instanties op vlak van natuur-, bodem-, landschaps- en waterbeheer op lokaal, provinciaal, Vlaams en Europees niveau. “We reiken de hand uit naar iedereen die samen met ons wil zoeken naar oplossingen om ecologie en economie op het platteland te verzoenen,” aldus André D’Eer.  Via projecten introduceerde ze innovatieve technieken in Vlaanderen zoals peilgestuurde drainage, houtsnippers als bodemverbeteraar of de eerste Vlaamse kievitakker. De agrobeheergroepen zorgen voor verbreding van het draagvlak bij landbouwers, kennisuitwisseling, organisatie van het beheerwerken en opvolging na afloop van de projecten.

De vzw agrobeheercentrum Ecokwadraat werd in september 2012 onder de doopvont gehouden na afloop van 4 jaar ECO² project. In dit project werd onder andere het concept agrobeheergroepen uitgetest en uitgerold in Vlaanderen. Met de oprichting van de vzw wilden de partners van het project (Boerenbond, VLM, ANB, Werkers) aangevuld met ABS en het departement Landbouw & Visserij de werking van de agrobeheergroepen in Vlaanderen structureel verder uitbouwen. Intussen begeleidt de vzw meer dan 30 agrobeheergroepen in Vlaanderen, participeert ze jaarlijks in een 25-tal projecten van lokaal tot Europees niveau en beschikt ze over een ruim netwerk en expertise m.b.t agrarisch natuur-, landschaps-, bodem- en waterbeheer. Ze is ondermeer erkend als KRATOS-adviesdienst, onderzoeksorganisatie, centrum voor sensibilisering inzake duurzame landbouw en gewestelijke thematische natuur- en milieuvereniging.

Met Boerennatuur Vlaanderen streven we ernaar om de synergiën tussen landbouw en natuur te versterken. We werken daarbij zoveel mogelijk geïntegreerd en trachten kringlopen te sluiten. Het begrip boerennatuur dient dan ook breed begrepen te worden, als een samengaan van zowel biodiversiteit, bodem, water, landschap als klimaat. Zo testen we in het Interreg-project FABulous Farmers hoe functionele agrobiodiversiteit ecosysteemdiensten kan creëren. Samen met landbouwers en onderzoekers zetten we een aantal experimentele maatregelen op. Enkele voorbeelden zijn: het gericht inzaaien van bloemenranden om natuurlijke plaagbestrijders aan te trekken en het inwerken van houtsnippers om het organische-stofgehalte van de bodem te verhogen met een betere bodemkwaliteit tot gevolg. De kennis over landschaps- en natuurbeheer, willen we zo dicht mogelijk bij de boer brengen”, aldus Mathias D’Hooghe, regiocoördinator van Boerennatuur Vlaanderen.

 

Contactpersonen:

Lees hier de perstekst voor het brede publiek

Boerennatuur Vlaanderen, voorheen Agrobeheercentrum Eco², verenigt en ondersteunt landbouwers die werken rond landschaps- en natuurbeheer.

Als je afgelopen dagen ging wandelen op het platteland, kon je hier en daar ongetwijfeld een mooie bloemenrand bewonderen. Maar heb je er al eens bij stil gestaan, en niet enkel om een foto te nemen, waarom die fleurige plekjes ons landschap mee kleuren? Het is niet zo dat de landbouwer plots geen zin meer had, of dat zijn zaad of plantgoed op was. Integendeel, op die plaatsen werkt hij bewust aan de biodiversiteit. Maar waarom doen landbouwers dit en wat halen ze er zelf uit?

Bloemenranden kunnen meerdere functies hebben: ze maken het landschap mooi en bekoren menig recreanten, maar nog belangrijker, ze kunnen ook een dienst leveren aan de landbouwer. Zo trekken ze oa. bestuivers (zoals bijen en vlinders), (akker)vogels en andere nuttige insecten aan, dit noemen we functionele agrobiodiversiteit. Tegelijkertijd is dit een duurzame maatregel voor een toekomstgerichte landbouw en een deel van de oplossing voor het vraagstuk van de ‘Green Deal’ en de ‘Farm to Fork’.

Zo ook in Dworp, net onder Brussel. Hier heeft landbouwer Johan Felis 4 bloemenstroken van in totaal 1 hectare ingezaaid op een perceel van 11 hectare. “De bloemenranden zijn een test, hiermee wil ik nuttige insecten aantrekken die plagen in mijn gewas gaan onderdrukken, waardoor ik een bespuiting kan uitsparen” zegt Johan. Het is een kunst om de biodiversiteit gericht te stimuleren zodat die ook een dienst levert naar de landbouwer. Daarom werkt Johan samen met Mathias D’Hooghe van Boerennatuur Vlaanderen. Dit is een vzw die samen met landbouwers werk maakt van biodiversiteit, milieu en klimaat. “Niet elke bloemenrand is dezelfde, het is belangrijk dat we het bloemenzaad goed samenstellen om de juiste insecten aan te trekken, zoals lieveheersbeestjes, gaasvliegen, zweefvliegen en kortschildkevers“ vult Mathias aan. In deze bloemenrand kan je onder andere klaproos, korenbloem, wikke en goudsbloem bewonderen. Daarnaast zorgt de specifieke samenstelling er ook voor dat de bloemenrand van maart tot oktober in bloei staat. “Volgens onderzoekers hebben dergelijke bloemenrand een effect tot  50 meter in het perceel. Omdat deze blok vrij groot is, hebben we hier dus 4 bloemenstroken aangelegd. Bovendien hebben we dit gedaan op plaatsen die ook voor mij goed uitkomen, onder andere tegen een houtkant waar ik sowieso minder opbrengsten had” legt Johan uit. Diezelfde houtkant werd afgelopen winter ook beheerd door alle aangelegen landbouwers. Door de houtkant een verjongingskuur te geven, wordt hij terug interessanter voor meerdere planten en dieren. Dat kan je niet in een keer doen, het is echter een proces van meerdere jaren. “We staan nu nog maar aan het begin, de effecten moeten nog opbouwen, maar de bloemenrand en de houtkant gaan elkaar in ieder geval versterken” zegt Mathias.

Deze bloemenranden zijn specifiek aangelegd binnen het Interreg-project FABulous Farmers, een samenwerking van ondermeer Boerennatuur Vlaanderen, Biobest, Hogent en een aantal buitenlandse partners, met ondersteuning van Europa en de Vlaamse Landmaatschappij. Het is een eerste stap om een aantal onderzoeks-proeven in de praktijk toe te passen. De bloemenranden worden zo gedurende vijf jaar opgevolgd. Het uiteindelijke doel is de landbouw op een natuurlijke manier minder afhankelijk te maken van externe inputs zoals kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen.

Ondertussen kunnen we van deze bloemenpracht natuurlijk ook genieten als we gaan wandelen of fietsen, wat we in corona-tijden als alternatieve vakantie in eigen streek meer zullen doen.

Contactpersoon: Mathias D’Hooghe, regiocoördinator Boerennatuur Vlaanderen (0473 38 48 74, mathias.dhooghe@boerennatuur.be, www.boerennatuur.be)

DSC_0036
DSC_0587
DSC_0580