Thema

Biodiversiteit, Bodem, Water

Gebied

Antwerpen

Status

Actief
01/01/2023-30/06/2025

Projectomgeving

PDPO - OKW
Contactpersoon

Fleur van Lieshout
0477 33 44 62
fleur.van.lieshout
@boerennatuur.be

Doelstellingen

Waterbewust ondernemen langs de Wimp 

De klimaatverandering zet de landbouwsector voor grote uitdagingen met lange periodes van droogte afgewisseld met plotse regenval. In het afstroomgebied van de Wimp ondersteunen we landbouwers bij een transitie naar meer klimaatrobuust ondernemen. Als ‘Wimpboer’ kan je op vrijwillige basis uit een menukaart aan maatregelen kiezen, gericht op waterbuffering, bodem- en waterkwaliteit. Daarbij krijgen de landbouwers dan doorheen het volledige proces de nodige begeleiding en advisering. Bij het realiseren van deze maatregelen blijft een economisch leefbare landbouw behouden en wordt het landschap versterkt. 

Lees meer

De menu aan maatregelen is divers en gericht op enerzijds waterconservering (waterkwantiteit) door het aanleggen van stuwen, omvormen van drainage naar een peilgestuurd systeem en hemelwaterbuffers. Anderzijds wordt ook ingezet op het verbeteren van de bodemstructuur door het verhogen van het organische stofgehalte via een teeltrotatie met klimaatrobuuste gewassen, het inzetten van groenbedekkers en mengsels met de focus op een diepe beworteling en maximaal organische stof, alsook teelttechnieken die het koolstofgehalte verhogen. Verder zal ook worden ingezet op waterkwaliteit, door het aanleggen van landschapslinten (graskruidenbufferstroken op maat). Dit heeft tevens ook een positieve impact op de landschapskwaliteit op het platteland.  

Via een lerend netwerk rond duurzaam watergebruik en –beheer zitten diverse actoren samen aan tafel zitten, zoals landbouw en industrie. 

Oproep

In het afstroomgebied van de Wimp kan jij je als landbouwer of terreinbeheerder aanmelden voor een vergoeding van volgende klimaatrobuuste maatregelen:

  • stuwen in perceelsgrachten;
  • graskruidenbufferstrook langs een waterloop, op maat van landbouw;
  • omvormen van klassieke drainage naar peilgestuurde drainage;
  • organische bemesting, zoals het inwerken van stalmest, compost of houtsnippers in de bodem;
  • teeltrotatie;
  • spaar- en bufferbekken van hemelwater of gezuiverd afvalwater.

Elk landbouwperceel in het werkingsgebied op de kaart hieronder komt in aanmerking voor de vergoedingen.
Lees meer in deze folder en contacteer ons bij interesse!

LET OP: Het aanbod is beperkt!

Projectpartners

Foto’s

Realisaties

Met steun van

Met steun van ELFPO, www.vlaanderen.be/pdpo