Bevers en landbouwer in NO-Limburg

Thema

Biodiversiteit

Gebied

Limburg

Status

Afgelopen
01/01/2017 - 30/06/2019

Projectomgeving

Leader Kempen & Maasland
Contactpersoon

Steve Meuris
016 28 64 55
steve.meuris
@boerennatuur.be

Doelstellingen

In Noordoost-Limburg is er een snelgroeiende beverpopulatie aanwezig. Meestal leven de beverfamilies in de buurt van een natuurgebied. De invloed van de aanwezige beverdammen beperkt zich echter niet tot de natuurgebieden zelf. Door opstuwing van de waterloop vernatten er ook landbouwpercelen. Die vernatting onder controle krijgen is een grote uitdaging. Via dit LEADER-project wordt getracht met de betrokken actoren tot oplossingen te komen aan de hand van 3 pijlers: gerichte terreinmonitoring, het uittesten van bevervriendelijke maatregelen die kunnen worden genomen om overlast te voorkomen en tegelijk de waterconservering te optimaliseren, alsook het leveren van beleidsadvies dat uitgaat van de ervaringen op het terrein. Op die manier kan het project belangrijke inzichten leveren voor het nieuwe soortbeschermingsplan voor de bever dat in opmaak is door de Vlaamse regering.

Lees meer

Projectpartners

Watering Het Grootbroek

Eindrapport

De herintrede van de bever is een van de meest succesvolle verhalen binnen het Vlaamse natuurbeleid. Zijn opmars en zijn niet onomstreden reputatie zullen als geen andere soort vragen om een bijzonder geïntegreerde aanpak, waarbij overheden, waterbeheerders, middenveldorganisaties en lokale betrokkenen een voortdurende evenwichtsoefening zullen moeten doormaken. De bevindingen uit dit project kunnen hiertoe een constructieve bijdrage leveren. Het rapport bevat enerzijds ervaringen met testopstellingen op de beverdam om het waterpeil gunstig te kunnen sturen. Anderzijds is er aandacht geschonken aan enkele beleidsaanbevelingen die gestoeld zijn op de inzichten omtrent de aanwezigheid van de bever en het hierbij ontstane spanningsveld met lokale terreineigenaars en – gebruikers.

Met steun van

Met steun van ELFPO, www.vlaanderen.be/pdpo