Thema

Water

Gebied

Limburg

Status

Afgelopen
01/01/2021 - 30/06/2023

Projectomgeving

PDPO-Omgevingskwaliteit
Contactpersoon

Steve Meuris
016 28 64 55
steve.meuris
@boerennatuur.be

Doelstellingen

De Prinsenloop is een zijtak van De Warmbeek. Het gelijknamige project beoogt een bottom-up gedragen optimalisering van watergebruik uit het volledige traject van deze waterloop in functie van de droogtebestrijding. Een verbeterde waterconservering van de terreinen rond de Prinsenloop zal zowel de landbouw  als de omliggende natuurgebieden ten goede komen. In hoofdzaak zullen enkele stuwconstructies op de Prinsenloop en de herinrichting van het gebied Buitenheide – waardoor bevloeiing met kanaalwater opnieuw mogelijk wordt – significant bijdragen aan een klimaatadaptievere landbouw in de regio. De terreininrichtingen met betrekking tot water worden waar mogelijk geflankeerd door inrichtingsmaatregelen die de natuurwaarden van het gebied verhogen zonder hierbij aan het landbouwdraagvlak te raken, en dit voornamelijk in het gebied Buitenheide.

Lees meer

De Prinsenloop staat momenteel voornamelijk in het teken van het afvoeren van water. Veranderende klimaatomstandigheden en gewijzigde maatschappelijke inzichten nopen tot een herinrichting van de Prinsenloop om zo ook waterconserveringspotenties op Vlaamse bodem te maximaliseren. Concreet zal er worden ingezet op 4 terreinacties.

  • Prinsenloop-Zuid 1: het plaatsen van enkele strategisch geplaatste stuwen om meer water vast te houden in het gebied en de waterdruk stelselmatig op te bouwen om de wegkwijnende grondwatertafel tegen te gaan.
  • Prinsenloop-Zuid 2: het onderzoeken en optimaliseren van de waterdoorstroming van het Prinsenlooptraject parallel aan het kanaal. Een optimalisering van de waterstroom kan hier zorgen voor een meer dynamisch waterbeheer dat duurzaam kan worden afgestemd op de noden van het seizoen.
  • Prinsenloop-Noord 1: de bevloeiing van landbouwgebied Buitenheide teneinde het continu rechtstreeks doorsluizen van ongebruikt kanaalwater (i.e. bruikbaar Maaswater) naar Nederland te beheersen. Door de herinschakeling van dit gebied als wateropslaande zone kan maar liefst 1km² terrein worden ingezet voor bijkomende waterconservering in de strijd tegen de droogte. Het grachtenstelsel in het gebied Buitenhei zal na vele decennia onbruik opnieuw dienen te worden opgewaardeerd, met herstel- en inrichtingswerken van grachten en sluisjes. Aansluitend zal worden bekeken welke natuurpotenties mee kunnen worden opgewaardeerd bij de herinrichting van het gebied.
  • Prinsenloop-Noord 2: Optimalisering en dynamisering van de watertoevoer op de Damsheideloop en de Prinsenloop vanuit het kanaal. Eventuele knelpunten tussen de aanvoerpunten en het samenvloeien van de Damsheide-en Prinsenloop dienen te worden aangepakt (bvb. ruimen van stortafval). Tot slot  zal worden onderzocht of op het begintraject van Prinsenloop-Noord, nog voor de instroom van de Damsheideloop, een gunstigere waterstand kan ontwikkelen door het plaatsen van enkele stuwconstructies.

Projectpartners

Boerennatuur (promotor), Bodemkundige Dienst van België (copromotor), Provincie Limburg (copromotor), Regionaal Landschap Lage Kempen (copromotor)

Met steun van

Met steun van ELFPO, www.vlaanderen.be/pdpo