Structurele aanpak van specifieke knelpunten op weg naar een goede waterkwaliteit

Thema

Water

Gebied

Limburg

Status

Afgelopen
01/12/2020 - 30/06/2023

Projectomgeving

Leader Kempen & Maasland
Contactpersoon

Steve Meuris
016 28 64 55
steve.meuris
@boerennatuur.be

Doelstellingen

De doelstelling van het project is specifiek het aanpakken van nitraatrijke meetpunten (bronnen) met een historisch karakter d.w.z. meetpunten die reeds vele jaren systematisch hoge nitraatconcentraties laten optekenen. Het project wil deze meetpunten aanpakken d.m.v. een participatief proces in samenwerking met de landbouwers rond bepaalde meetpunten.

Lees meer

Het nieuwe mestactieplan (MAP 6) heeft verschillende nieuwe maatregelen genomen om de kwaliteit van het oppervlaktewater in Vlaanderen te verbeteren. De Europese doelstelling bepaalt dat het oppervlakte water op 95% van alle meetpunten minder dan 50 mg Nitraat per L mag bevatten. In MAP 6 heeft Vlaanderen die richtlijn een andere invulling gegeven door te werken met afstroomgebieden. Binnen een bepaald afstroomgebied moet het gemiddelde nitraatgehalte van de verschillende meetpunten lager zijn dan 18 mg per L. Deze benaderingswijze heeft zijn verschillen. In de praktijk blijkt echter dat ongeacht de benaderingswijze er heel wat probleempunten zijn die zelfs mits ingrijpende maatregelen geen verbetering lijken te vertonen. Zo zijn er in de praktijk meetpunten die ondanks 10 jaar aan inspanning geen positieve evolutie vertonen. Deze vaststelling is erg demotiverend voor de landbouwers in kwestie.

De doelstelling van het project is om op 2 tot 3 dergelijke punten via samenwerkingsverbanden met landbouwers tot een structurele verbetering te komen van de waterkwaliteit om op die manier een voorbeeld te zijn voor andere regio’s in Vlaanderen. Het Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB) heeft reeds aansluiting op een aantal bestaande werkgroepen rond specifieke meetpunten en gebieden. Voor enkele specifieke meetpunten zullen binnen dit project zeer concrete oplossingen besproken worden met de landbouwers om tot vooruitgang te komen.

Projectpartners

Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw (promotor), Boerennatuur Vlaanderen (copromotor)

Met steun van

Met steun van ELFPO, www.vlaanderen.be/pdpo