Thema

Bodem, Water

Gebied

Antwerpen

Status

Actief
01/01/2023 - 31/12/2025

Projectomgeving

Water+Land+Schap – met Blue Deal middelen
Contactpersoon

Leen Gruyters
+32 476 46 21 57
leen.gruyters
@boerennatuur.be

Doelstellingen

Bodem~Water volgt het {beek.boer.bodem} project in de vallei van de Aa op. In {beek.boer.bodem} werden succesvolle maatregelen ontwikkeld en toegepast op verschillende landbouwbedrijven. Met Bodem~Water wordt deze werking verder uitgebreid. Bodem~Water zet in op maatregelen die de droogte- en overstromingsproblematiek in het stroomgebied van de kleine Nete aanpakken. Door infiltratie van hemelwater op strategische plekken te stimuleren wordt er meer water bijgehouden voor tijdens droge perioden.

Bodem~Water inspireert, sensibiliseert en begeleidt landbouwers en natuurbeheerders om op vrijwillige basis onder andere stuwen te plaatsen, houtsnippers in de bodem in te werken, voor peilgestuurde drainage te kiezen of water te bufferen in bufferbekkens. Bij het realiseren van de maatregelen blijft een economisch leefbare landbouw behouden en wordt het landschap versterkt. In Bodem~Water wordt er gekozen voor maatregelen die het evenwicht tussen landbouw, landschap en water versterken.

Lees meer

ALGEMENE MAATREGELEN

  • Aanvoer van koolstofrijke materialen
  • Gras-kruiden als bufferstrook langs waterlopen en kleine landschapselementen

MAATREGELEN OP DROOGTEGEVOELIGE GRONDEN

  • Stuwpeilbeheer in grachten en andere waterlopen
  • Omvorming van klassieke drainage naar peilgestuurde drainage
  • Het gebruik van subirrigatiesystemen
  • Aanleg van bufferzones op interessante locaties

MAATREGELEN OP NATTE GRONDEN

  • Herstel van perceelsgrachten
  • Grasland in rotatie, kruidenrijker
  • Natuurvriendelijke oever

Oproep

In het afstroomgebied van de Kleine Nete, de Wamp en de Rode Loop kan jij je als landbouwer of terreinbeheerder aanmelden voor een vergoeding van volgende klimaatmaatregelen:

Elk landbouwperceel in het werkingsgebied op de (bovenste) kaart hier onder komt in aanmerking voor de vergoedingen.
Lees meer in deze digitale folder en contacteer ons snel!

LET OP: Het aanbod is beperkt!

Projectpartners

Met Water+Land+Schap 2.0 pakken we wateroverlast en droogte aan in kader van Blue Deal. 16 gebiedsgerichte projecten en 8 systeeminnovaties gaan aan de slag. Er wordt op terrein samengewerkt aan een Water+Land+Schapsgebied dat klimaatschokken opvangt. Een goed werkend watersysteem, een aantrekkelijk landschap en klimaatrobuuste landbouw zijn daar de bouwstenen van. Meer informatie op www.vlm.be.​

​Dit initiatief kadert binnen een programma van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) dat deel uitmaakt van de Blue Deal. De Blue Deal is een programma dat de Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Het programma bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik.

Met steun van