Help onze stakkers van de akkers

Nieuws

Nieuwsberichten

Help onze stakkers van de akkers

Datum

Thema

Biodiversiteit

Gebied

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen
Contactpersoon

Korneel Verslyppe
0470 36 31 01
korneel.verslyppe
@boerennatuur.be

Financiële compensatie voor broedende vogels op je percelen

De bruine-, blauwe-, grauwe- en steppekiekendief, kwartelkoning, velduil, grauwe gors, grutto en wulp zijn allemaal bedreigde zeldzame broedvogels in Vlaanderen. Het zijn grondbroeders, die vaak hun nesten maken op landbouwpercelen. Daardoor zijn ze kwetsbaar tijdens de maai- of oogstwerkzaamheden. Elke eigenaar, pachter of gebruiker van een landbouwperceel die bereid is om bij een broedgeval na de gebruikelijke datum te maaien of te oogsten, kan via het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een financiële compensatie krijgen voor de gemiste inkomsten.

Mannetje van grauwe kiekendief. ©DieterCoelembier

Stakkers van de akkers

Het uitmaaien van nesten en kuikens tijdens oogst- en maaiwerkzaamheden heeft een grote impact op de Vlaamse populaties van de hierboven genoemde vogelsoorten. Door een perceel of een gedeelte van een perceel pas na de gebruikelijke datum te maaien of te oogsten, kan je hun nesten en kuikens beschermen. Hierdoor kunnen de populaties aangroeien en blijven voortbestaan. De compensatiesteun van het ANB is bedoeld als vergoeding voor de gederfde inkomsten en geleverde extra inspanningen. De niet gemaaide of geoogste oppervlakte wordt vermenigvuldigd met de gemiddelde referentieopbrengst van de betreffende teelt voor het voorafgaande jaar in de betreffende landbouwstreek, zoals jaarlijks bepaald door het Departement voor Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid.

Enkele voorwaarden

De compensatiesteun is niet combineerbaar. Die is niet mogelijk voor (delen van) percelen waarvoor je reeds een financiële tegemoetkoming krijgt voor dezelfde inspanning, bijvoorbeeld bij de VLM-beheerovereenkomst ‘faunabeheer grasland uitgestelde maaidatum’. Voor een broedgeval op percelen met een VLM-beheerovereenkomst met een andere doelstelling, bijvoorbeeld ‘erosiebestrijding’, kan je wel compensatiesteun krijgen – als de subsidiestromen complementair zijn. Voor elke soort wordt ook beschreven aan welke vereisten de waarneming moet voldoen en welke voorwaarden moeten nageleefd worden om het nest, de jongen of het territorium van de vogels te beschermen. Voor de kiekendieven, bijvoorbeeld, dien je een zone van 10 m op 10 m te vrijwaren van maaien, oogsten en bewerkingen – zolang er kuikens in het nest aanwezig zijn. Het uitvliegen van de jongen wordt gevalideerd door een medewerker van ANB, INBO of VLM, eventueel in samenspraak met een lokale vrijwilliger.

Aanvraag na waarneming

De waarneming van een broedgeval moet door een medewerker van ANB, INBO of VLM, eventueel in samenwerking met een lokale vrijwilliger, beoordeeld en bevestigd worden. Vaak zijn het deze lokale vrijwilligers van natuurverenigingen die je zullen inlichten over broedgevallen. Je kan zelf deze compensatiesteun aanvragen, of je kan je laten bijstaan door die medewerkers. Om de compensatiesteun aan te vragen dien je een aanvraagformulier in te vullen en per mail te bezorgen aan ANB via subsidies.anb@vlaanderen.be. De uiterste datum voor het aanvragen van de compensatiesteun is 31 augustus 2021.