LOB Noord-Hageland

Thema

Landschap

Gebied

Vlaams-Brabant

Status

Afgelopen
01/07/2020 - 31/12/2022

Projectomgeving

PDPO-Omgevingskwaliteit
Contactpersoon

Joost-Pim Balis
016 28 64 28
joostpim.balis
@boerennatuur.be

Doelstellingen

Dit PDPO-project wil het regulier beheer van het buitengebied in Noord-Hageland op een gecoördineerde manier efficiënter maken en versterken. Samen met de het Regionaal Landschap Noord-Hageland, Boerennatuur Vlaanderen, Sociaal economie IGO en gemeenten Bekkevoort, Lubbeek en Tremelo gaan we thematisch aan de slag in Noord-Hageland. We starten met een goede basisinventarisatie van de te beheren elementen en verwerken dit tot een gedragen landschapsvisie en -beheerplan.

Lees meer

Zonder inventarisatie kan je uiteraard niet starten. Dit omvat het in kaart brengen van kleine landschapselementen (KLE’s) en recreatieve infrastructuren zoals houtkanten, holle wegen, bomen, poelen, trage wegen, bermen infoborden, …

Een volgende stap is het opmaken van visie- en beheerplannen. Dit doen we samen met al de lokale actoren waaronder gemeente, landbouwers, natuurverenigingen, … Waar is welk landschap wenselijk? Wat zijn de functies van het landschap? Hoe moet het landschap er uit zien? Welk beheer moet voorzien worden? Op basis van al deze zaken kan gekeken worden wie de meest efficiënte uitvoerder is en kan een begroting opgemaakt worden.

Een beheerplan hoeft niet helemaal rond te zijn om ook werken op terrein uit te voeren. Daarom voorzien we ook praktische begeleiding van de uitvoering. Zo kunnen we opleidingen organiseren, bepaalde machines of technieken demonstreren en nieuwe samenwerkingsverbanden op poten zetten.

  1. In de gemeente Bekkevoort staan de holle wegen centraal. In een afgebakend deelgebied worden de holle wegen geïnventariseerd. Welke fauna en flora komt er voor in deze historische wegen, wat is de eigendom situatie van deze wegen, wie doet er momenteel het beheer. Samen met alle betrokken actoren gieten de we de verkregen informatie in een landschapsvisie waarmee de toekomstige beheerplannen kunnen worden opgemaakt. Door gebruik te maken van de juiste ICT tools kan het beheer gekoppeld worden aan de juiste uitvoerder en zorgen voor een goede opvolging.
  2. In de gemeente Lubbeek komt het thema recreatieve ontsluiting aan bod. Trage wegen, wandel-en fietsknooppunten en speelgroen. De afgelopen maanden is gebleken dat dit zeer belangrijk is voor het algemene welzijn. Ook bij deze elementen is onderhoud en beheer noodzakelijk en zoeken we ook samen met alle gebruikers naar een gedragen visie waaruit een beheerplan kan ontstaan.
  3. In de gemeente Tremelo gaan we aan de slag rond bermen. Deze gemeentelijke eigendommen hebben op vele plekken een grote natuurwaarde te bieden. Hier wordt ook gestart met een grondige inventarisatie om een goed beeld te krijgen. De resultaten van deze inventaristatie worden ook verwerkt tot een gebiedsvisie en meegenomen in de opmaak van een bermbeheerplan.

In deze brochure kom je meer te weten over de algemene LOB-principes en mogelijkheden in heel Vlaanderen. Hierbij werken Regionale Landschappen samen met lokale actoren (oa. landbouwers) rond landschapsbeheer. Ook Boerennatuur Vlaanderen heeft hierin een belangrijke functie te vervullen, nl. het samenbrengen van de landbouwers en de link met de andere lokale actoren en uitvoeren van werken.

Projectpartners

Regionaal Landschap Noord-Hageland (promotor), Boerennatuur Vlaanderen, IGO en gemeenten Bekkevoort, Lubbeek en Tremelo

Met steun van

Met steun van ELFPO, www.vlaanderen.be/pdpo